ورود به پنل کاربری

عملکرد/عملکردسال84 لفایت86/مقالات ارائه شده در کنگره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۲۵ | 
مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی وخارجی:
 
1سبک هویت دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران براساس جنس . وضعیت تاهل ورشته تحصیلی دکتر شهرآرای ودکتر فراهانی سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان     1385
2, بررسی رابطه بین کمال گرایی وعزت نفس , دکتر شهرآرای و دکتر فراهانی , سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان    , "1385
3, بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت دردختران دبیرستان , دکتر شهرآرای و دکتر مرادی, همایش زنان واینترنت , 1385
5, Investigating the relationship between empathy, دکتر شهرآرای , بیست وششمین کنگره کاربردی یونان , 1385
6,   A study of the psychometric , دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
7,  The investigation of reliability. , دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
8,  The relationship between socialدکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
9, Iranian codes of ethics for psychologists , دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
10, Prevalence and correlate   of internet , دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
11, The relationship between identity, دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
12,  A Comparison of empathy , دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
13, اختلال شخصیت واقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی , دکتر مرادی , سومین سمینار سراسری بهداشت روانی , 1385
14, مقیاس حافظه وکسلر, دکترمــــرادی , سومین کنگره نوروپسیکولوژی , 1386
15, بررسی حافظه شرح حال و شواهد نوروپسیکولوژیک, دکترمــــرادی, سومین کنگره نوروپسیکولوژی
, 1386
16, عصب روان شناختی و  PTSD : آیا PTSD برکارکردهای ساختاری , دکترمــــرادی, سومین کنگره نوروپسیکولوژی , 1386
17, بررسی سوء گیری توجه نسبت به محرک های مربوط به غذا شکل و وزن بدن , دکترمــــرادی, سومین کنگره نوروپسیکولوژی , 1386
18, نقش صفات شخصیت وسبک های مقابله برسلامت روانی دانشجویان ارائه مدل های علی , دکترمــــرادی, سومین سمینار دانشجویان بهداشت روانی , 1385
19, وضعیت هویت ودینداری ......, دکترمــــرادی, ارائه درکنگره روان شناسی اروپایی , 2006
20, ,  Investigating the relationship between perfectionism and Self – esteem with Subjective well –being ,  دکتر فراهانی – دکتر شهرآرای – 8thEuropean Congress of Psychology, 2007
21, 5 بزرگ ایرانی , سخنرانی – دکتر فراهانی , انجمن روان شناسی اجتماعی , 1385
23, بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینتر نت ورابطه آن با تنهایی وعزت نفس دردانش آموزان دختر وپسر دبیرستانهای شهر تهران , دکتر شهرآرای - دکتر مرادی , کنگره انجمن روان شناسی ایران , 1384
24, Identity style Identity Commitment and self efficacy,  دکتر شهرآرای , نهمین کنگره اروپایی روان شناسی , 1384
25, Identity Style and Social well-Being
,دکتر شهرآرای, نهمین کنگره اروپایی روان شناسی, 1384
26, The relationship between self concept and attribution,  دکتر شهرآرای - دکتر فراهانی , نهمین کنگره اروپایی روان شناسی, 1384
27,  The relationship between ego Identity Style self assertion and coping , دکتر شهرآرای , نهمین کنگره اروپایی روان شناسی, "1384
28,  The relationship bet self – Esteem and locus of control , دکتر فراهانی - دکتر شهرآرای , نهمین کنگره اروپایی روان شناسی, 1384
29, بررسی و اثر بخشی دیدگاه خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلال اضطراب جدایی  دکتر مرادی , پنجمین سمینار انجمن مشاوره ایران , 1384
30, استاندارد سازی تست اضطراب اسپنس بین کودکان دبستانی , دکتر مرادی , کنگره پزشکی و روان شناسی , 1384
31, بررسی رابطه میزان سازگاری تحصیلی وسبک هویت دانشجویان دانشگاههای تهران , دکتر شهرآرای , همایش آسیب شناسی دانشجویان دانشگاهها , 1384
32, بررسی رضایت شغلی درافسران ارشد وجزء یک واحد نظامی , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... , 1384
33, بررسی اختلالات روانی درگروهی از کارکنان نظامی , دکتر فتحی    , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
34, بررسی مشکلات رفتاری فرزندان دختر کارکنان سپاه , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
35, نحوه گذراندن اوقات فراغت دربین کارکنان سپاه , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
36, ارتباط سازگاری با موفقیت شغلی دریک واحد نظامی , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
37, بررسی استرسهای گروهی از کارکنان نظامی مستقر درمنطقه خلیج فارس , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
38, تاثیر وتصور از خود بر سلامت روان نوجوانان در خانواده های نظامی , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
39, ارزیابی اعتبار وروایی مقیاس افکار خودکشی بک در سربازان , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
40, تاریخچه وفیزیولوژی خواب طبیعی , دکتر فتحی , سمینار خواب دانشگاه علوم پزشکی , 1384
41, پانل خدمات بهداشت روانی درنیروهای نظامی : گستره مسایل وخدمات بهداشت روانی , دکتر فتحی , کنگره سراسری طب نظامی , 1384
42, سمپوزیوم های پیامدهای روان شناختی ناشی از جنگ پیامد ها وراهبردهای مقابله ای , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
43, بررسی رابطه هیجان خواهی ورضایت زناشویی , دکتر فتحی , همایش تقویت نظام خانواده وآسیب شناسی , 1384
44, مقایسه سطح سلامت روانی زوج های بارور ونابارور, "دکتر فتحی , همایش تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی , 1384
45, تغییر سبک زندگی شیوه ای موثر بر درمان اختلال استرس پس از ضربه , "دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی , 1384
46, بررسی رابطه بین سبک رهبری وراهبردهای مدیریت تعارض دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
47, رابطه رضایت شغلی و سلامت روان یک واحد نظامی سپاه , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
48, بررسی علائم اولیه اختلالات روانی مجروحین زلزله بم ., "دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... ", 1384
49, ارزیابی روان شناختی سربازان فرماندهی آماد وپشتیبانی نیروی زمینی سپاه , "دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
50, بررسی سلامت روانی درخانواده خلبانان نظامی , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., "1384
51, بررسی علل کنارگیری کارکنان سپاه , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., "1384
52, ضرورت بررسی سطح سلامت روانی درگزینش نیروی انسانی , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., "1384
53, نقش ویژگی های شخصیتی در رضایت شغلی کارکنان یک واحد نظامی , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., "1384
54, بررسی رابطه سازگاری زناشویی با آسیب پذیری فرهنگی , دکتر فتحی , دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده , "1384
55, رابطه حمایتهای عاطفی وارتباط زوجین با سلامت روانی زنان ومردان نابارور, دکتر فتحی , دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده , 1385
56, مروری بر کاربرد سلاح های بیولوژیک کنفرانس عوارض روانی سلاح های بیولوژیک , دکتر فتحی  , دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... مرکز تحقیقات علوم رفتاری , "1385
57, بررسی تاثیر آموزش به شیوه ایفای نقش بربهبود تصور از خود نوجوانان , دکتر فتحی , دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... مرکز تحقیقات علوم رفتاری, "1385
58, الگوهای تربیتی خانواده , دکتر فتحی , "اولین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران, 1385"
59, مدیریت کارگاه رضایت شغلی وبهره وری , دکتر فتحی , " اولین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران, 1385"
60, ارزیابی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون , دکتر آزاد فلاح , سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران , 1386
61, جانبی شدن هیجان الگوهای نظری وریشه های تاریخی , دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران, 1386
62, نقش ابعاد شخصیتی برونگردی و نورزگرایی و خلق مثبت ومنفی در پردازش اطلاعات هیجانی , "دکتر آزاد فلاح, "سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران, 1386
63, The effect of physical exercises on anxiety reduction 9 European, دکتر آزاد فلاح , Granada .Spain. 2005 , 2005
64, The effect of life style changing on decrease of couple maladjustment 9 European Congress of psychology, , "دکتر آزاد فلاح, Granada. Spain. 2005 , 2005
65, The effect of family problem solving on maladjustment 9 European Congress of psychology, "دکتر آزاد فلاح, Granada. Spain. 2005 , 2005
66, بازنگری سنت ها و نوگرایی دراستراتژی های گسترش سلامت روان "دکتر آزاد فلاح, سومین کنفرانس سراسری بهداشت روانی دانشجویان 2006
67, Psycho-neuroimmunology: A Kay Concept in cancer….., " دکتر آزاد فلاح, کنگره بین المللی سرطان کودک , 2006
68, نقش ابعادشخصیتی برونگردی و نو روزگرایی و خلق مثبت ومنفی درپردازش اطلاعات هیجانی دکتر آزاد فلاح ", سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران , 2007
69, جانبی شدن هیجان : الگوهای نظری وریشه های تاریخی , دکتر آزاد فلاح ", سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران ", 2007 "
70, ارزیابی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه شخصیتی گری  ویلسون در دانشجویان , دکتر آزاد فلاح", سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران", 2007 "
71, بررسی نقش مداخله ای اصلاح باورها درگرایش جوانان به ازدواج , دکتر آزاد فلاح ", دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده , 2007"
72, مطالعه وضعیت خواندن ونارسا خوانی دردانش آموزان یک زبانه ( تهران ) ودو زبانه ( تبریزی وسنندجی ) دبستانی , دکتر مرادی , سومین کنگره نوروپسیکولوژی در ایرانی , 2007
73, اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی دردانشجویان ایرانی , دکتر مرادی, سومین کنگره نوروپسیکولوژی در ایرانی, 2007
74, بررسی سوء گیری توجه نسبت به محرک های مربوط , دکتر مرادی ", سومین کنگره نوروپسیکولوژی در ایرانی ", 2007
75, The Status of Self –Control & its relation to drug abuse relates behaviors among Iranian male high school ,  دکتر آزاد فلاح, Social BEHAVIOR&PERSONALITY, 1385
76, Clinical features of 52 Psychological Casualties of Iraq –Iran war, دکتر آزاد فلاح Clinical & Experimental medical Letters, 2006
77, Sex Difference on Depression self rating scale in two Population , دکتر آزاد فلاح Journal Applied Sciences, 2007
78, Comparison of learning strategies in successful and unsuccessful student,  دکتر آزاد فلاح, Archive of Medical sciences, 2007
79, Psychoneuroimmunology : A Kay concept in cancer Intervention , دکتر آزاد فلاحتهران کنگره بین المللی سرطان کودک2006
80بازنگری سنت ها ونوگرایی دراستراتزی های گسترش سلامت روانی  دکتر آزاد فلاح, سومین کنفرانس سراسری بهداشت روانی, 2006
81,  نقش ابعاد شخصیتی برونگردی و نو روز گرایی و خلق مثبت ومنفی در پردازش اطلاعات هیجانی ,  دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوزی ایران ,2007
82, جانبی شدن هیجان : الگوهای نظری وریشه های تاریخی ,  دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوزی ایران, 2007
83,  ارزیابی ویزگیهای روان سنجی پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون در دانشجویان  دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوزی ایران, 2007
84, بررسی نقش برنامه مداخله ای اصلاح باورها درگرایش جوانان به ازدواج ,  دکتر آزاد فلاح, " دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده, 2007
85, Phenomenological characteristics of autobiographical memory in healthy and depressed participant…….,  دکتر کاویانی , Granada –Spain9thEuropean Congress2005
86,  دکترکاویانی , Tehran March Rouzbeh Psychiatric Hospital, 7200
87,  دکترکاویانی2nd Congress of Iranian Psychological Association. , 2006
88, Impact of depression and disability on quality of life in Iranian patients with multiple sclerosis ,,  دکترکاویانی, Multiple Sclerosis , 2007
89, Autobiographical memory retrieval and Problem –Solving deficits of Iranian Depressed patients attempting suicide. , دکتر کاویانی, Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment ,, 2005
90, Effect of socio cultural context and parenting style on scholastic achievement among Iranian adolescents., دکتر کاویانی, Social Developmental , 2007
91, اثر فصل‌ها و آب و هوا بر خلق. , دکتر کاویانی, دومین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران، .1385
92, شناخت اجتماعی،, دکتر کاویانی, دانشگاه علوم پزشکی تهران، , 1384
93, 26- اعتباریابی پرسشنامه شخصیتی آیزنک EPQ-R در جمعیت ایرانی. , " دکتر کاویانی, همایش سالانه انجمن علمی, 1385
94, Phenomenological characteristics of autobiographical memory in healthy and depressed participants: impact of absorption, relatedness-individualism, and          mood, دکتر کاویانی, . 9th European Congress of Psychology- Granada- Spain., 2005
95,  جالشهای فراروی  دین در روان شناسی ,  دکتر نوابی نژاد ,  همایش نقش دین در بهداشت روان , 1386
96,  مشاوره : کار کرد شخصیت مشاوره , دکتر نوابی نژاد, ششمین سمینار انجمن مشاوره در ایران , 1386
97,  گزارش پژوهش درباره استرس های خانواده های ایرانی , دکتر نوابی نژادکنکره جهانی روان درمانی , 1386CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1253 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر