ورود به پنل کاربری

مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی وخارجی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۷ | 

 
1, سبک هویت دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران براساس جنس . وضعیت تاهل ورشته تحصیلی , دکتر شهرآرای ودکتر فراهانی , سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان    ,  1385
2, بررسی رابطه بین کمال گرایی وعزت نفس , دکتر شهرآرای و دکتر فراهانی , سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان    , "1385
3, بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت دردختران دبیرستان , دکتر شهرآرای و دکتر مرادی, همایش زنان واینترنت , 1385
5, Investigating the relationship between empathy, دکتر شهرآرای , بیست وششمین کنگره کاربردی یونان , 1385
6,   A study of the psychometric , دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
7,  The investigation of reliability. , دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
8,  The relationship between social…, دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
9, Iranian codes of ethics for psychologists , دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
10, Prevalence and correlate   of internet , دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
11, The relationship between identity, دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
12,  A Comparison of empathy , دکتر شهرآرای, بیست وششمین کنگره کاربردی یونان, 1385
13, اختلال شخصیت واقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی , دکتر مرادی , سومین سمینار سراسری بهداشت روانی , 1385
14, مقیاس حافظه وکسلر, دکترمــــرادی , سومین کنگره نوروپسیکولوژی , 1386
15, بررسی حافظه شرح حال و شواهد نوروپسیکولوژیک, دکترمــــرادی, سومین کنگره نوروپسیکولوژی
, 1386
16, عصب روان شناختی و  PTSD : آیا PTSD برکارکردهای ساختاری , دکترمــــرادی, سومین کنگره نوروپسیکولوژی , 1386
17, بررسی سوء گیری توجه نسبت به محرک های مربوط به غذا شکل و وزن بدن , دکترمــــرادی, سومین کنگره نوروپسیکولوژی , 1386
18, نقش صفات شخصیت وسبک های مقابله برسلامت روانی دانشجویان ارائه مدل های علی , دکترمــــرادی, سومین سمینار دانشجویان بهداشت روانی , 1385
19, وضعیت هویت ودینداری ......, دکترمــــرادی, ارائه درکنگره روان شناسی اروپایی , 2006
20, ,  Investigating the relationship between perfectionism and Self – esteem with Subjective well –being ,  دکتر فراهانی – دکتر شهرآرای – , 8th European Congress of Psychology, 2007
21, 5 بزرگ ایرانی , سخنرانی – دکتر فراهانی , انجمن روان شناسی اجتماعی , 1385
23, بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینتر نت ورابطه آن با تنهایی وعزت نفس دردانش آموزان دختر وپسر دبیرستانهای شهر تهران , دکتر شهرآرای - دکتر مرادی , کنگره انجمن روان شناسی ایران , 1384
24, Identity style Identity Commitment and self efficacy,  دکتر شهرآرای , نهمین کنگره اروپایی روان شناسی , 1384
25, Identity Style and Social well-Being
,دکتر شهرآرای, نهمین کنگره اروپایی روان شناسی, 1384
26, The relationship between self concept and attribution,  دکتر شهرآرای - دکتر فراهانی , نهمین کنگره اروپایی روان شناسی, 1384
27,  The relationship between ego Identity Style self assertion and coping , دکتر شهرآرای , نهمین کنگره اروپایی روان شناسی, "1384
28,  The relationship bet self – Esteem and locus of control , دکتر فراهانی - دکتر شهرآرای , نهمین کنگره اروپایی روان شناسی, 1384
29, بررسی و اثر بخشی دیدگاه خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلال اضطراب جدایی ,  دکتر مرادی , پنجمین سمینار انجمن مشاوره ایران , 1384
30, استاندارد سازی تست اضطراب اسپنس بین کودکان دبستانی , دکتر مرادی , کنگره پزشکی و روان شناسی , 1384
31, بررسی رابطه میزان سازگاری تحصیلی وسبک هویت دانشجویان دانشگاههای تهران , دکتر شهرآرای , همایش آسیب شناسی دانشجویان دانشگاهها , 1384
32, بررسی رضایت شغلی درافسران ارشد وجزء یک واحد نظامی , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... , 1384
33, بررسی اختلالات روانی درگروهی از کارکنان نظامی , دکتر فتحی    , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
34, بررسی مشکلات رفتاری فرزندان دختر کارکنان سپاه , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
35, نحوه گذراندن اوقات فراغت دربین کارکنان سپاه , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
36, ارتباط سازگاری با موفقیت شغلی دریک واحد نظامی , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
37, بررسی استرسهای گروهی از کارکنان نظامی مستقر درمنطقه خلیج فارس , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
38, تاثیر وتصور از خود بر سلامت روان نوجوانان در خانواده های نظامی , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
39, ارزیابی اعتبار وروایی مقیاس افکار خودکشی بک در سربازان , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
40, تاریخچه وفیزیولوژی خواب طبیعی , دکتر فتحی , سمینار خواب دانشگاه علوم پزشکی , 1384
41, پانل خدمات بهداشت روانی درنیروهای نظامی : گستره مسایل وخدمات بهداشت روانی , دکتر فتحی , کنگره سراسری طب نظامی , 1384
42, سمپوزیوم های پیامدهای روان شناختی ناشی از جنگ پیامد ها وراهبردهای مقابله ای , دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
43, بررسی رابطه هیجان خواهی ورضایت زناشویی , دکتر فتحی , همایش تقویت نظام خانواده وآسیب شناسی , 1384
44, مقایسه سطح سلامت روانی زوج های بارور ونابارور, "دکتر فتحی , همایش تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی , 1384
45, تغییر سبک زندگی شیوه ای موثر بر درمان اختلال استرس پس از ضربه , "دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی , 1384
46, بررسی رابطه بین سبک رهبری وراهبردهای مدیریت تعارض دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
47, رابطه رضایت شغلی و سلامت روان یک واحد نظامی سپاه , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
48, بررسی علائم اولیه اختلالات روانی مجروحین زلزله بم ., "دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... ", 1384
49, ارزیابی روان شناختی سربازان فرماندهی آماد وپشتیبانی نیروی زمینی سپاه , "دکتر فتحی , سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., 1384
50, بررسی سلامت روانی درخانواده خلبانان نظامی , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., "1384
51, بررسی علل کنارگیری کارکنان سپاه , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., "1384
52, ضرورت بررسی سطح سلامت روانی درگزینش نیروی انسانی , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., "1384
53, نقش ویژگی های شخصیتی در رضایت شغلی کارکنان یک واحد نظامی , "دکتر فتحی , "سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..., "1384
54, بررسی رابطه سازگاری زناشویی با آسیب پذیری فرهنگی , دکتر فتحی , دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده , "1384
55, رابطه حمایتهای عاطفی وارتباط زوجین با سلامت روانی زنان ومردان نابارور, دکتر فتحی , دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده , 1385
56, مروری بر کاربرد سلاح های بیولوژیک کنفرانس عوارض روانی سلاح های بیولوژیک , دکتر فتحی  , دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... مرکز تحقیقات علوم رفتاری , "1385
57, بررسی تاثیر آموزش به شیوه ایفای نقش بربهبود تصور از خود نوجوانان , دکتر فتحی , دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... مرکز تحقیقات علوم رفتاری, "1385
58, الگوهای تربیتی خانواده , دکتر فتحی , "اولین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران, 1385"
59, مدیریت کارگاه رضایت شغلی وبهره وری , دکتر فتحی , " اولین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران, 1385"
60, ارزیابی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون , دکتر آزاد فلاح , سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران , 1386
61, جانبی شدن هیجان الگوهای نظری وریشه های تاریخی , دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران, 1386
62, نقش ابعاد شخصیتی برونگردی و نورزگرایی و خلق مثبت ومنفی در پردازش اطلاعات هیجانی , "دکتر آزاد فلاح, "سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران, 1386
63, The effect of physical exercises on anxiety reduction 9 European, دکتر آزاد فلاح , Granada .Spain. 2005 , 2005
64, The effect of life style changing on decrease of couple maladjustment 9 European Congress of psychology, , "دکتر آزاد فلاح, Granada. Spain. 2005 , 2005
65, The effect of family problem solving on maladjustment 9 European Congress of psychology, "دکتر آزاد فلاح, Granada. Spain. 2005 , 2005
66, بازنگری سنت ها و نوگرایی دراستراتژی های گسترش سلامت روان , "دکتر آزاد فلاح, سومین کنفرانس سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2006
67, Psycho-neuroimmunology: A Kay Concept in cancer….., " دکتر آزاد فلاح, کنگره بین المللی سرطان کودک , 2006
68, نقش ابعادشخصیتی برونگردی و نو روزگرایی و خلق مثبت ومنفی درپردازش اطلاعات هیجانی , دکتر آزاد فلاح ", سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران , 2007
69, جانبی شدن هیجان : الگوهای نظری وریشه های تاریخی , دکتر آزاد فلاح ", سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران ", 2007 "
70, ارزیابی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون در دانشجویان , دکتر آزاد فلاح", سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران", 2007 "
71, بررسی نقش مداخله ای اصلاح باورها درگرایش جوانان به ازدواج , دکتر آزاد فلاح ", دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده , 2007"
72, مطالعه وضعیت خواندن ونارسا خوانی دردانش آموزان یک زبانه ( تهران ) ودو زبانه ( تبریزی وسنندجی ) دبستانی , دکتر مرادی , سومین کنگره نوروپسیکولوژی در ایرانی , 2007
73, اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی دردانشجویان ایرانی , دکتر مرادی, سومین کنگره نوروپسیکولوژی در ایرانی, 2007
74, بررسی سوء گیری توجه نسبت به محرک های مربوط , دکتر مرادی ", سومین کنگره نوروپسیکولوژی در ایرانی ", 2007
75, The Status of Self –Control & its relation to drug abuse relates behaviors among Iranian male high school ,  دکتر آزاد فلاح, Social BEHAVIOR&PERSONALITY, 1385
76, Clinical features of 52 Psychological Casualties of Iraq –Iran war, دکتر آزاد فلاح , Clinical & Experimental medical Letters, 2006
77, Sex Difference on Depression self rating scale in two Population , دکتر آزاد فلاح , Journal Applied Sciences, 2007
78, Comparison of learning strategies in successful and unsuccessful student,  دکتر آزاد فلاح, Archive of Medical sciences, 2007
79, Psychoneuroimmunology : A Kay concept in cancer Intervention , دکتر آزاد فلاح, تهران کنگره بین المللی سرطان کودک, 2006
80, بازنگری سنت ها ونوگرایی دراستراتزی های گسترش سلامت روانی ,  دکتر آزاد فلاح, سومین کنفرانس سراسری بهداشت روانی, 2006
81,  نقش ابعاد شخصیتی برونگردی و نو روز گرایی و خلق مثبت ومنفی در پردازش اطلاعات هیجانی ,  دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوزی ایران , 2007
82, جانبی شدن هیجان : الگوهای نظری وریشه های تاریخی ,  دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوزی ایران, 2007
83,  ارزیابی ویزگیهای روان سنجی پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون در دانشجویان ,  دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوزی ایران, 2007
84, بررسی نقش برنامه مداخله ای اصلاح باورها درگرایش جوانان به ازدواج ,  دکتر آزاد فلاح, " دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده, 2007
85, Phenomenological characteristics of autobiographical memory in healthy and depressed participant…….,  دکتر کاویانی , Granada –Spain9th European Congress, 2005
86,  دکترکاویانی , Tehran March Rouzbeh Psychiatric Hospital, 7200
87,  دکترکاویانی, 2nd Congress of Iranian Psychological Association. , 2006
88, Impact of depression and disability on quality of life in Iranian patients with multiple sclerosis ,,  دکترکاویانی, Multiple Sclerosis , 2007
89, Autobiographical memory retrieval and Problem –Solving deficits of Iranian Depressed patients attempting suicide. , دکتر کاویانی, Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment ,, 2005
90, Effect of socio cultural context and parenting style on scholastic achievement among Iranian adolescents., دکتر کاویانی, Social Developmental , 2007
91, اثر فصل‌ها و آب و هوا بر خلق. , دکتر کاویانی, دومین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران، ., 1385
92, شناخت اجتماعی،, دکتر کاویانی, دانشگاه علوم پزشکی تهران، , 1384
93, 26- اعتباریابی پرسشنامه شخصیتی آیزنک EPQ-R در جمعیت ایرانی. , " دکتر کاویانی, همایش سالانه انجمن علمی, 1385
94, Phenomenological characteristics of autobiographical memory in healthy and depressed participants: impact of absorption, relatedness-individualism, and          mood, دکتر کاویانی, . 9th European Congress of Psychology- Granada- Spain., 2005
95,  جالشهای فراروی  دین در روان شناسی ,  دکتر نوابی نژاد ,  همایش نقش دین در بهداشت روان , 1386
96,  مشاوره : کار کرد شخصیت مشاوره , دکتر نوابی نژاد, ششمین سمینار انجمن مشاوره در ایران , 1386
97,  گزارش پژوهش درباره استرس های خانواده های ایرانی , دکتر نوابی نژاد, کنکره جهانی روان درمانی , 1386
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 113091 بار   |   دفعات چاپ: 255 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر