ورود به پنل کاربری

مقالات چاپ شده 84 تا 86

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۷ | 

1, Autobiographical memory performance and PTSD , دکتر شهرآرای  - دکتر مرادی , مجله روان شناسی , 1385
2, بررسی عوامل روان شناختی اقدام به خود کشی در دانشجویان ایرانی ,   دکتر مرادی, مجله مطالعات روان شناختی , 1385
3, اثر بخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی – کلامی برسلامت عمومی وانگیزش تحصیلی , دکتر مرادی -  دکتر شهرآرای , فصلنامه روان شناسی , 1385
4, بررسی اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری دربهبود عملکرد خانواده وتقویت رضایت زناشویی درخانواده های کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی , دکتر مرادی , فصلنامه پژوهشی خانواده , 1385
5, نقش صفت شخصیت وسبک های مقابله ، در سلامت روانی دانشجویان ، ارائه مدل های علی , دکتر مرادی, فصلنامه علوم شناختی , 1385
6, بررسی مدل پردازش واج شناختی خواندن دردانش آموزان پسر عادی و..., دکتر فراهانی , پژوهش درحیطه کودکان استثنایی , 1385
7, بررسی اثرسبک های شناختی ودرماندگی آموخته شده ( الگوی خستگی شناختی ) , دکتر فراهانی , فصلنامه پژوهشهای روان شناختی , 1385
8, اثر خستگی شناختی وهوش هیجانی برحل مسائل شناختی , دکتر فراهانی , فصلنامه تازه های علوم شناختی , 1385
9, پردازش واج شناختی برای تبیین نارسا خوانی , دکتر فراهانی , کودکان استثنایی , 1385
10, ارزیابی دانشجویان ازتنشگرهای تحصیلی وواکنشهای نسبت به این تنشگرها , دکتر مرادی, مجله علوم روا نشناختی , 1385
11, مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیتی رانندگان , دکتر فراهانی , مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز , 1385
12, پنج عامل بزرگ و منبع کنترل بیماران MS, دکتر فراهانی , مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند , 1384
13, تاثیر بهبود ارتباط بر رضایت زناشویی زوجین شاغل , دکتر نوابی نژاد , مجله تازه ها وپژوهشهای مشاوره , 1384
14, رابطه جنس ، نقشهای جنسیتی و ترس از موفقیت , دکتر فراهانی ـ دکتر شهرآرای , مجله علمی – پژوهشی روان شناسی , 1384
15, دیدگاه خانواده درمانی ساختاری دردرمان اختلال اضطراب جدایی کودکان سنین 6 الی 12 ساله , دکتر مرادی , مجله علمی -پژوهشی دانشور , 1384
16, بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت سبکهای مقابله ای وسلامت روانی دانشجویان کارشناسی , دکتر مرادی , مجله روان شناسی و علوم تربیتی , 1384
17, بررسی و مقایسه کارکردهای خانواده های سیمای روان شناختی فرزندان شاهد , دکتر مرادی , نوآوری های آموزشی, 1384
18, بررسی عوامل زمینه ای – فردی وارتباطی دو جانبه موثر بر سازگاری زناشویی , دکتر فتحی – دکتر نوابی نژاد, مجله خانواده پژوهی , 1384
19, ارزبایی اعتبار و روانی مقیاس افکار خودکشی بک در سربازان , دکتر فتحی , مجله طب نظامی , 1384
20, بررسی وضعیت خدمات مشاوره ای در سپاه , دکتر فتحی , مجله طب نظامی, 1384
21, بررسی سطح سلامت روانی ووضعیت تحصیلی دانشجویان ممتاز شاغل به تحصیل دریک رشته یا دورشته به طور همزمان , دکتر فتحی , مجله روان شناسی , 1384
22, عوامل موفقیت شغلی نظامیان , دکتر فتحی , مجله روان شناسی , 1384
23, بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی وسازگاری زناشویی , دکتر فتحی , فصلنامه خانواده پژوهی , 1385
24, تاثیر برروش تغییر شیوه زندگی برکاهش ناسازگاری همسران , دکتر فتحی , فصلنامه اندیشه و رفتار , 1385
25, بررسی نیازهای خانواده کارکنان نظامی نسبت به خدمات مشاوره ای , دکتر فتحی , دانشگاه علوم پزشک ارتش, 1385
26, عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی , دکتر فتحی , مجله طب نظامی , 1385
27, بررسی شیوع افکار خود کشی وعوامل مرتبط با آن در سربازان , دکتر فتحی , مجله طب نظامی, 1385
28, بررسی علایم اولیه اختلالات روانی مجروحین زلزله بم , دکتر فتحی , مجله علوم رفتاری , پذیرش
29, بررسی رابطه منبع کنترل وسلامت روانی در دانش آموزان , دکتر فتحی , مجله علوم رفتاری , پذیرش
30, بررسی نظام ارزشی کارکنان شاغل در سپاه , دکتر فتحی , مجله علوم رفتاری , پذیرش
31, بررسی ارتباط سطح تحول من ، دلبستگی به خدا و جهت گیری مذهبی دردانشجویان , دکتر آزاد فلاح , مجله روان شناسی , 1384
32, به سوی هشیاری , دکتر آزاد فلاح, مجله علوم روان شناختی , 1384
33, بررسی وضعیت سوء مصرف مواد مخدر در دانش اموزان و تلفیق عامل خود کنترلی درمدل EPPM, دکتر آزاد فلاح, مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد , 1384
34, بررسی مقایسه ای نگرشهای ناکار آمد دردختران فراری وعادی , دکتر آزاد فلاح , مجله رفاه اجتماعی , 1384
35, کاربرد تئوریهای برانگیزاننده ترس در پیشگیری از سوء مصرف مواد , دکتر آزاد فلاح, مجله دانشگاه علوم همدان , 1384
36, تجربیات مادران از داشتن کودک عقب مانده ذهنی , دکتر آزاد فلاح, مجله علمی – پژوهشی توانبخشی , 1384
37, رابطه هوش هیجانی وسبکهای دلبستگی , دکتر آزاد فلاح, فصلنامه تازه های علوم شناختی , 1384
38, بررسی مقایسه ای نگرش نا کار آمد در دختران فراری و عادی , دکتر آزاد فلاح, رفاه اجتماعی , 1384
39, بررسی واکنشهای فیزیولوژیک به استرس بر اساس فعالیت سیستمهای مغزی / رفتاری , دکتر آزاد فلاح, مجله روان شناسی , 1386
40, جنسیت و رویکردهای معرفت شناسی , دکتر آزاد فلاح, فصلنامه تعلیم وتربیت , 1385
41, تفاوتهای فردی درسبکهای هویت وعمکلرد تحصیلی : نقش تعهد هویت وبهزیستی روان شناختی , دکتر شهرآرای , پژوهش درسلامت روان شناختی , 1386
42, سلامت روانی دانش آموزان شهر تهران با سبک های تربیتی والدین و وضعیت اقتصادی , دکتر فراهانی , پژوهش درسلامت روان شناختی , 1386
43, سلامت روانی و هوش هیجانی در دختران ورزشکار وغیر ورزشکار , دکتر فراهانی , مجله روان شناسی , 1386
44, The status of self control & its relation to drug abuse related behavior , دکتر آزاد فلاح , Journal of applied Sciences, 1386
45, Clinical Features of 52 Psychological Casualties of Iraq- Iran war, دکتر آزاد فلاح- دکتر فتحی , Journal of applied Sciences , 1386
46, Sex Differences on Depression Self Rating Scale in two Population, دکتر آزاد فلاح, Journal of applied Sciences, 1386
47, Wearing the seabed the wrist and seasickness prevention., دکتر فتحی , Archives of Medical Sciences1386
48, Verbal and Non-Verbal Intelligence: Dyslexic Dystrophic Students and Normal Students, , دکتر فتحی , Archives of Medical Sciences, 1386
49, Comparison of Subjective Sleep Quality in Chemical Warfare Victims and Control., دکتر فتحی , Clinical and Experimental Medical Letters. , 2006
50, Test Anxiety in Iranian Students: Cognitive Therapy Vs Systematic Desensitization. , دکتر فتحی , Archives of Medical Sciences., 2006
51, Sexual Dysfunctions and Marital Maladjustment in Veterans with PTSD., دکتر فتحی , Journal of Applied Sciences, 2006
52, مقایسه اثر بخشی دو روش مداخله ای تغییر شیوه زندگی و حل مشکل خانوادگی درکاهش ناسازگاریهای زناشویی , دکتر نوابی نژاد , تازه ها و پژوهشهای مشاوره , 1385
53, مقایسه میزان اثر بخشی دو رویکرد شناختی رفتاری وکتاب درمانی برافسردگی زنان , دکتر نوابی نژاد, فصلنامه مطالعات زنان , 1386
54, رابطه بین سطح های دلبستگی با کیفیت دوستی دردانش آموزان دبیرستانی , دکتر نوابی نژاد , فصلنامه تازه ها وپژوهشهای خانواده , 1385
55, تایز آموزش خودگردانی رفتارهای توجهی ، خود گردانی رفتارهای انگیزشی , دکتر مرادی, فصلنامه علمی – پژوهشی کودکان استثنایی , 1386
56, بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت , دکتر مرادی, فصلنامه علمی – پژوهشی روان شناسی معاصر , 1386
57, بررسی اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود , دکتر مرادی, فصلنامه خانواده پژوهشی , 1386
58, بررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی , دکتر مرادی, فصلنامه دانشگاه الزهراء , 1386
59 , فعالیت دستگاههای مغزی رفتاری و مستعد بودن به شرم و گناه , دکترآزاد فلاح , مجله روان شناسی , 1385
60, رابطه سبکهای ابزار هیجان با سلامت عمومی , دکترآزاد فلاح, مجله روان شناسی, 1385
61, تجربیات مادران از داشتن کودک عقب مانده ذهنی , دکترآزاد فلاح, فصلنامه علمی و پژوهش توانبخشی , 1385
62, کاربرد تئوری های برانگیزاننده ترش درپیشگیری از سوء مصرف مواد , دکترآزاد فلاح, مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان , 1385
63, رابطه هوش هیجانی وسبکهای دلبستگی با احساس غربت , دکترآزاد فلاح, تازه های علوم شناختی , 1385
64, رابطه هوش هیجانی وسبکهای دلبستگی , دکترآزاد فلاح, تازه های علوم شناختی , 1385
65, بررسی واکنشهای فیزیولوژیک به تنیدگی براساس فعالیت نظام مغزی رفتار , دکترآزاد فلاح, مجله روان شناسی , 1386
66, بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت ورابطه آن با تنهایی وعزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران , دکتر ا مرادی , فصلنامه تعلیم وتربیت , 1386
67, تاثیرآموزش خود گردانی رفتارهای توجهی خود گردانی رفتارهای انگیزش و خود آموزی کلامی برکاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی , دکتر ا مرادی, فصلنامه کودکان استثنایی , 1386
68, مقایسه تغییر حسی اطلاعاتی معمولی و آزمایشگاهی بر عملکرد حافظه آشکار ونا آشکار , دکتر مرادی, فصلنامه روان شناسی , 1386
69, بررسی تحولی حافظه آشکار وناآشکار کودکان , دکتر ا مرادی, فصلنامه های تازه های علوم شناختی , 1386
70, رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روان شناختی در بین دانشجویان مازندران , دکتر ا مرادی, فصلنامه های تازه های علوم شناختی, 1386
71, بررسی رابطه بین گرایشهای مذهبی و سالمندی موفق , دکتر آزاد فلاح , دانشور رفتار, 1384
72, بررسی وضعیت سوء مصرف مواد در دانش آموزان و تلفیق عامل خود کنترل درمدل EPPM, دکتر آزاد فلاح, ایران دانشگاه علوم پزشکی, 1384
73, بررسی ارتباط سطح تحول ( من ) دلبستگی به خدا و جهت گیری مذهبی , دکتر آزاد فلاح, مجله روان شناسی, 1384
74, تحلیل عاملی تائیدی وهمسانی درونی پرسشنامه استرس دوران دانشجویی , دکتر فراهانی , پزوهش های روان شناختی, در دست انتشار
75, Affective modulation of the startle response in depression: influence of the severity of depression, anaerobia, and anxiety.
,   دکتر کاویانی, , Journal of Affective Disorders, 2004
76, Autobiographical memory retrieval and problem-solving deficits of Iranian depressed patients attempting suicide,  دکتر کاویانی, . Journal of psychopathology and Behavioral, 2004
77, Effect of socio-cultural context and parenting style on scholastic achievement among Iranian adolescents., دکتر کاویانی, Social Developmental, 2006
78, Impact of depression and disability on quality of life in Iranian patients with multiple sclerosis دکتر کاویانی , Multiple Sclerosis,, 2006
79, اثربخشی زوج‎درمانی سیستمی-رفتاری بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان افسرده,   دکتر کاویانی, فصلنامه تازه های علوم شناختی , 1385
80, (1385). بررسی مؤلفه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری انگ زدن به افراد مبتلا به بیماری‌های روانی. .,  دکتر کاویانی, " فصلنامه تازه های علوم شناختی, 1385
81, ). اعتباریابی و هنجارسازی پرسشنامۀ سرشت و منش کلونینجر
TCI در جمعیت ایرانی,  دکتر کاویانی, .مجلۀ دانشکدۀ پزشکی، , 1384
82, عملکرد حافظه سرگذشتی و مسئله گشایی در پیوستار زندگی و مرگ: پژوهش
دربیماران افسرده, آقای دکتر کاویانی, تازه‌های علوم شناختی, 1384
83, ).تغییر‌پذیری خلق در شرایط آب‌وهوایی
و فصل‌های مختلف سال در جمعیت بهنجار,  دکتر کاویانی, فصلنامه اندیشه و رفتار, 1384
84, اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی
(MBCT) در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش کارآمد، افسردگی و اضطراب: پی‌گیری 60 روزه, دکتر کاویانی,  تازه‌های علوم‌شناختی،, 1384
85, هنجاریابی و اعتبارسنجی فرم تجدیدنظر شدۀ پرسشنامه شخصیتی آیزنک در جمعیت ایرانی, دکتر کاویانی,  اندیشه و رفتار, 1384
86, تقابل واژه های هیجان و شناخت در فارسی, دکتر کاویانی, تازه های علوم شناختی, 1384
87, ). تقابل واژه‎های «آسیب‎شناسی, دکتر کاویانی, تازه های علوم شناختی, 1384
88, ). پایایی قسمت اختلالات مصرف مواد در نسخه فارسی مصاحبۀ تشخیصی جامع بین المللی (,  دکتر کاویانی, تازه های علوم شناختی, 1384
89, بررسی مؤلفه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری انگ زدن به افراد مبتلا به بیماری‌های روانی,  دکتر کاویانی, تازه های علوم شناختی, 1385
90, تاثیر مشاوره راه حل – محور بر رضایت رناشویی روجین هر  دو شاغل , دکتر نوابی نزاد   
,  فصلنامه تازه های پزوهش های  مشاوره , 1385
91, تاثیر زوج درمانی به شیوه ایمالوترابی بر افزایش صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره درا صفهان , دکتر نوابی نزاد   
, فصلنامه تازه های پزوهش های  مشاوره, 


دفعات مشاهده: 28315 بار   |   دفعات چاپ: 280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر